ЈКП "Хигијена" Панчево
Цара Лазара 57
Тел. 013 / 327 000

Фото Албуми                    Честа питања                   Нова депонија                   Информатор                    Зелена острва                    Рециклажа

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 14. фебруар 2014. године

у насељеном месту Панчево (Сл. лист града

Панчева број 19/2013), чланова 32. и 66. Закона о

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број

129/07) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града

Панчева („Службени лист града Панчева“ број

1/14- пречишћен текст), уз прибављено Мишљење

Комисије за планове од 06.02.2014. године,

Скупштина града Панчева на седници одржаној

дана 14. фебруара 2014. године, донела је

 

О Д Л У К У

о изради Плана детаљне регулације - подцелина

6ц - Нова депонија у насељеном месту Панчево

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације

- подцелина 6ц - Нова депонија у насељеном месту

Панчево (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Планом генералне регулације - целина- 6,

подцелина 6а - Баваништански пут, подцелина 6б-

Стари Тамиш и подцелина 6ц - Нова депонија, у

насељеном месту Панчево (Сл. лист града Панчева

број 19/2013), у делу Б 3 Смернице за спровођење

плана, прописано је да се за простор Нове депоније

израђује План детаљне регулације и процена

утицаја на животну средину. Циљ израде Плана

је обезбеђивање планске регулативе за изградњу

регионалне депоније са пратећим садржајима.

Члан 3.

Прелиминарна граница Планског документа,

одређена је Планом генералне регулације - целина

-6, подцелина 6а - Баваништански пут, подцелина

6б- Стари Тамиш и подцелина 6ц - Нова депонија, у

насељеном месту Панчево (Сл. лист града Панчева

број 19/2013), а биће дефинисана нацртом Планског

документа.

Члан 4.

Носилац израде Плана је Јавно предузеће

„Дирекција за изградњу и уређење Панчева“

Панчево.

Члан 5.

Рок за израду Плана је 180 дана од дана

доношења Одлуке.

Члан 6.

Средства за израду Плана обезбедиће се у

буџету града Панчева за 2014. годину.

Члан 7.

Секретаријат за урбанизам, грађевинске и

стамбено-комуналне послове Градске управе

града Панчева, донеће Одлуку о приступању

изради Стратешке процене утицаја Плана детаљне

регулације - подцелина 6ц - Нова депонија у

насељеном месту Панчево, на животну средину,

која је саставни део ове Одлуке.

Члан 8.

Пре подношења нацрта Плана Скупштини

града Панчева на доношење, исти подлеже стручној

контроли, коју врши Комисија за планове.

Члан 9.

Након извршене стручне контроле из претходног

члана ове Одлуке, нацрт Плана се излаже на јавни

увид у трајању од 30 дана.

Нацрт Плана се излаже на јавни увид у

просторијама које буду означене у огласу који ће

бити објављен у дневном и локалном недељном

листу.

Члан 10.

Предлог Плана, уз извештај Комисије за планове,

који је саставни део образложења Плана, доставља

се Скупштини града Панчева на доношење.

Члан 11.

Саставни део Одлуке о изради Плана детаљне

регулације - подцелина 6ц - Нова депонија у

насељеном месту Панчево, јесте графички

приказ прелиминарне границе обухвата планског

подручја.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у „Службеном листу града Панчева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II-04-06-17/2014-1

Панчево, 14. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл. економиста, с.р.

41.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о

комуналним делатностима («Службени гласник

РС» бр. 88/2011), на основу члана 20. Закона о

управљању отпадом ( „Службени гласник РС „ бр.

36/09 и 88/2010) , члана 20. став 1. тачка 5. члана 32.

став 1. тачка 6. и 66. Закона о локалној самоуправи

(“Службени гласник РС”, бр. 129/07), чланова 4.

и 35 . Закона о прекршајима ( «Службени гласник

РС» бр. 65/2013) и чланова 39. и 98. ст. 1. Статута

града Панчева («Службени лист града Панчева»

број 1/2014-пречишћен текст), Скупштина града

Панчева, на седници одржаној 14. фебруара 2014.

године, донела је

OДЛУКУ

о одржавању чистоће и управљању отпадом

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом одлуком прописују се услови и начин

организовања послова у комуналној делатности

одржавања чистоће и управљања отпадом на

територији града Панчева, као и услови пружања и

коришћења ове комуналне услуге, а нарочито:

- услови за одржавање чистоће и управљање

отпадом, којима се обезбеђује потребан обим, врста

и квалитет услуге;

- права и обавезе Јавно комуналног предузећа

или другог правног лица и права и обавезе корисника

услуге;

- начин обезбеђивања континуитета у

одржавању чистоће и управљања отпадом;

14. фебруар 2014. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 6 Страна 5

- начин пружања услуга одржавања чистоће и

управљања отпадом у случају наступања ванредних

околности;

- одржавање депоније.

Одржавање чистоће на површинама јавне

намене и управљање комуналним отпадом је

комунална делатност од општег интереса.

Члан 2

Поједини изрази, употребљени у овој одлуци

имају следеће значење:

КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ је делатност

пружања комуналних услуга од значаја за остварење

животних потреба физичких и правних лица

код којих је јединица локалне самоуправе дужна

да створи услове за обезбеђење одговарајућег

квалитета, обима, доступности и континуитета, као

и надзор над њиховим вршењем.

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ је

сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,

третман и безбедно одлагање укључујући

управљање, одржавање, санирање и затварање

депонија као и надзор над тим активностима,

организација примарне и секундарне сепарације,

безбедно одлагање, укључујући управљање,

одржавање, санирање и затварање депонија и надзор

над тим активностима као и прикупљање података

о саставу и количини комуналног отпада.

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ јесте простор

одређен планским документом за уређење или

изградњу јавних објеката или јавних површина за

које се утврђује општи интерес у складу са посебним

законом (улице-коловози и тротоари, тргови, стазе

и пролази у насељу и слободни простори између

стамбених, стамбено-пословних и пословних зграда

са паркинг просторима и путевима, надвожњаци,

јавна степеништа и мостови, јавна купалишта и

плаже, уређене речне обале, аутобуска стајалишта,

паркови, скверови и зелене површине у стамбеним

насељима и друге површине јавне намене), а

доступна је за коришћење свим грађанима, правним

и физичким лицима на територији града Панчева.

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА

ЈАВНЕ НАМЕНЕ је чишћење, сакупљање и

одвожење комуналног отпада са површина јавне

намене, одржавање и пражњење корпи за отпад

на површинама јавне намене, чишћење и прање

асфалтираних, бетонских, поплочаних и сличних

површина јавне намене, чишћење купалишта,

плажа и зелених површина и чишћење и одвожење

снега и леда са површина дефинисаних Планом

јавног комуналног предузећа.

КОРИСНИК КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ је свако

физичко или правно лице на територији града

Панчева које је власник или закупац стамбеног

простора, пословног објекта односно пословног

простора или инвеститор грађевински радова (у

даљем тексту: инвеститор).

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР подразумева

затворени, отворени, ограђени или на други

начин обележени простор који служи за обављање

пословне делатности. Под пословним простором у

смислу ове одлуке не сматрају се уређени спортски

терени и школска дворишта.

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ подразумева пословне

објекте који су изграђени и служе за обављање

пословне делатности.

СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ подразумева стамбене

јединице и помоћне објекте који су изграђени за

потребе становања.

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ јесте спровођење

прописаних мера за поступање отпадом у оквиру

сакупљања, транспорта, складиштења, третмана

и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим

активностима и бригу о постројењима за управљање

отпадом после затварања.

ПОСУДЕ ЗА ОТПАД су посуде за сакупљање и

одлагање отпада које могу бити у облику контејнера,

канти за отпад, корпи за отпад и пластичних врећа.

КОНТЕЈНЕР је посуда за отпад типског изгледа

запремине до 5,0 м3 отвореног, полузатвореног

и затвореног типа који служи за сакупљање и

одлагање комуналног отпада.

КАНТА ЗА ОТПАД је метална или пластична

посуда за отпад типског изгледа, запремине од 0,08

до 0,12 м3, лако покретљива, и служи за сакупљање

и одлагање комуналног отпада.

КОРПА ЗА ОТПАД је метална или пластична

посуда за отпад, постављена на јавним површинама,

запремине од 0,02 до 0,05 м3, а служи за сакупљање

и одлагање ситног комуналног отпада

ПЛАСТИЧНА ВРЕЋА ЗА ОТПАД је од

полимерног материјала, димензија минималне

ширине 0,4 м и минималне дужине 0,7 м, може се

затворити везивањем отвора на врху вреће, а служи

за сакупљање и одлагање селектованог амбалажног

отпада (ПЕТ амбалажа, папир/картон, фолија,

лименке, тетрапак...).

КОМУНАЛНИ ОТПАД јесте отпад из

домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који

је због своје природе или састава сличан отпаду из

домаћинстава.

ОСТАЛИ ОТПАД сматра се пепео који настаје

у стамбеним и пословним објектима, као и угљена

прашина и струготине од дрвета која настаје

приликом транспорта, истовара и обраде огревног

материјала.

ОПАСАН ОТПАД јесте отпад који по свом

пореклу, саставу или концентрацији опасних

материја може проузроковати опасност по животну

средину и здравље људи и има најмање једну

од опасних карактеристика утврђену посебним

прописима, укључујући и амбалажу у којој је опасан

отпад био или јесте упакован.

ЗАПАЉИВЕ МАТЕРИЈЕ су оне материје

које под нормалним условима могу да се запале и

нако тога наставе да самостално горе све до свог

потпуног сагоревања.

ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА јесу кретања

отпада (истрошених батерија и акумулатора,

отпадног уља, отпадних гума, отпада од

електричних и електронских производа, отпадних

возила и другог отпада) од места настајања, преко

сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на

депонију;

БИОРАЗГРАДИВИ ОТПАД јесте отпад који је

погодан за анаеробну или аеробну разградњу, као

што су храна, баштенски отпад (трава, суво лишће

и ситно грање, слама и сено, иглице четинара,

струготине, опиљци дрвета, остаци од цвећа и

разног баштенског биља), папир и картон;

КАБАСТИМ ОТПАДОМ сматрају се сви

кабасти предмети који се по својој величини

не могу одлагати у посуде за отпад (санитарни

уређаји, метални отпад, грађевински отпад и отпад

од рушења, баштенски отпад и сл.) који се налазе

у стамбеним објектима, пословним објектима и

пословним просторима

ОТПАД КОЈИ СЕ НЕ МОЖЕ ОДЛАГАТИ

У КОНТЕЈНЕРЕ обухвата кабасти кућни отпад

и отпатке који због своје величине не смеју да се

одлажу у посуде за отпад, а потичу из привредних

и других делатности (опрема и делови опреме,

палете, конструкције, канцеларијски мобилијар и

сличне врсте отпада које спадају у неопасан отпад)

ОТПАД ИЗ ДОМАЋИНСТВА (кућни отпад)

Страна 6 -- Број 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 14. фебруар 2014. године

састоји се од отпада који свакодневно настаје у

стамбеним објектима, заједничким просторијама

стамбених зграда и другим помоћним објектима,

пословним просторима који се по својој величини

и карактеристикама може одложити у посуде за

отпад.

ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД у смислу ове одлуке

је сав инертни отпад који потиче од грађевинске

индустрије и рушења грађевинских објеката, може

да садржи отпадни грађевински материјал, као што

је земља, шут, малтер, блокови, цигла, цреп, муљ

и сл. настао приликом градње, реконструкције,

поправке и рушења стамбених објеката, тротоара и

улица.

СЕПАРАЦИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

представља одвајање из мешовитог кућног отпада

категорија секундарних сировина (папир, картон,

стакло, ПЕТ амбалажа, пластика, тетрапак,

алуминијумска и друга метална амбалажа, органски

отпад и остали отпад) од осталог отпада и његово

одлагање у посебне посуде за отпад које су наменски

постављене за одређену категорију отпада.

РЕЦИКЛАЖА јесте поновна прерада отпадних

материјала у производном процесу за првобитну

или другу намену, осим у енергетске сврхе.

КОМПОСТИРАЊЕ јесте третман

биоразградивог отпада под дејством

микроорганизама, у циљу стварања компоста,

у присуству кисеоника и под контролисаним

условима;

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ је

вршилац комуналних услуга на које се односи ова

одлука, одн. предузеће коме је поверено одржавање

чистоће и управљање отпадом. На територији

насељеног места Панчево вршилац комуналних

услуга у складу са овом одлуком је ЈКП “Хигијена”

Панчево, а на подручју осталих насељених места

града Панчева вршилац комуналних услуга је

предузеће коме је поверена та делатност.

II ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

Члан 3.

Послове одржавања чистоће на површинама

јавне намене у смислу ове одлуке обавља Јавно

комунално предузеће.

Члан 4.

За одржавање чистоће на површинама јавне

намене које нису у надлежности Јавног комуналног

предузећа или су дефинисане другим одлукама,

одговорни су непосредни корисници тих површина,

односно правна и физичка лица којима су те

површине поверене на управљање, коришћење

и одржавање (гробље, пијаце, површине које се

налазе непосредно испред стамбених и пословних

објеката, отворени кишни канали, зелене површине,

аутобуске и железничке станице, перони и друго).

Члан 5.

Чишћење и одношење снега и леда са уређених

стајалишта, скверова, тргова, стаза, пешачких

пролаза, паркинга, интегрисаних улица и пешачких

улица врши Јавно комунално предузеће.

Чишћење снега и леда са тротоара, испред и

око стамбених, пословних и стамбено-пословних

објеката, простора око монтажних објеката,

угоститељских објеката, продавница, биоскопа,

школа, здравствених установа и сл., обезбеђују

и одговорна су правна и физичка лица која су

власници, или корисници тих објеката, односно

правна и физичка лица која обављају делатност у

тим објектима, који и сносе трошкове чишћења.

У случају да се инспекцијским надзором

утврди да снег и лед нису очишћени са површина

из става 2. овог члана, надлежни градски орган за

инспекцијске послове доноси решење да снег и

лед очисти Јавно комунално предузеће, а о трошку

правног или физичког лица из става 2. овог члана.

Члан 6.

Одржавање чистоће на површинама јавне

намене врши се у складу са Планом рада (у даљем

тексту План Јавног комуналног предузећа), уз

сагласност Градског већа.

Све површине које нису обухваћене планом

из претходног става чисте се по налогу Комуналне

инспекције.

Члан 7.

На површинама јавне намене мора се поставити

довољан број посуда за отпад.

На површинама јавне намене, посуде за отпад

поставља Јавно комунално предузеће.

На осталим површинама јавне намене које

нису дефинисане овом Одлуком, посуде за отпад

постављају се о трошку непосредних корисника

тих површина.

Члан 8.

Посуде за отпад морају бити одговарајуће по

врсти, типу и намени за сакупљање и одлагање

отпада и постављене на сабирном месту, на начин

да се могу лако празнити, прати и одржавати.

III УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

III.1 САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛ-

НОГ ОТПАДА

Члан 9.

Сакупљање и одвожење комуналног отпада

обавља се према Плану Јавног комуналног

предузећа.

Члан 10.

Уклањање и уништавање запаљивих и опасних

материја по живот и здравље људи врши се у складу

са посебним прописима.

Корисници услуге су у обавези да пепео који

настаје у стамбеним и пословним објектима у

охлађеном стању сакупе у врећама које су затворене

(завезане на врху) и сместе их поред кућних канти

и контејнера, у време одређено Планом Јавног

комуналног предузећа.

Члан 11.

Комунални отпад корисници услуге износе

и остављају у контејнере, канте за отпад или у

пластичним врећама.

Корисници услуге са индивидуалним

становањем и пословни корисници који на

недељном нивоу имају количине комуналног отпада

као индивидуално домаћинство, у обавези су да

затворене кућне канте и завезане пластичне вреће

са комуналним отпадом остављају на месту које је

доступно возилу Јавно комуналног предузећа (до

метар од ивице пута) и у време које је одређено

Планом Јавног комуналног предузећа.

У зградама које имају изграђене посебне

просторе за комунални отпад и просторије за

контејнере, отпад се до одвожења држи на начин

који је прилагођен процесу рада Јавно комуналног

предузећа, а о чистоћи тих простра, односно

просторија стара се Скупштина станара зграде.

14. фебруар 2014. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 6 Страна 7

Посуде за отпад постављају се изван јавних

саобраћајних површина, на местима предвиђеним

Планом Јавног комуналног предузећа.

Одређивање локације за сабирно место на које

се постављању контејнери, обавља се уз претходне

консултације и обавештавање представника Месне

заједнице.

Посуде за отпад (контејнери) не смеју се

померати са места која су одређена Планом Јавног

комуналног предузећа и празни их искључиво Јавно

комунално предузеће.

Изузетно, контејнери се могу постављати

на површине намењене пешачком саобраћају

и паркирању моторних возила уколико нема

могућности да се поставе на друго место. У том

случају, место за постављање контејнера и начин

њиховог обележавања одређује организациона

јединица Градске управе града Панчева надлежна

за послове саобраћаја.

Посуде за отпад су типизиране, односно морају

бити такве да онемогућују расипање отпада,

ширење непријатних мириса, као и да се могу

опрати и дезинфиковати.

Број, врсту и димензије посуда за отпад,

одређује Јавно комунално предузеће, у зависности

од квадратуре стамбеног и пословног објекта

односно пословног простора и броја корисника

услуга.

Члан 12.

Код колективног начина становања у стамбеним

зградама, у стамбеним, односно пословним

објектима, са укупно највише шест станова,

односно највише шест пословних локала - простора,

комунални отпад се до одвожења мора држати у

посудама за отпад – кућним кантама и врећама.

Корисници комуналне услуге за наведене

објекте из претходног става дужни су да поднесу

пријаву Јавно комуналном предузећу ради

одношења отпада, и да о свом трошку обезбеде

довољан број одговарајућих посуда за отпад, као

и да посуде за отпад, износе на место које одреди

Јавно комунално предузеће.

Уколико корисници услуге из претходних

ставова не обезбеде довољан број одговарајућих

посуда за отпад, исте ће обезбедити Јавно комунално

предузеће о трошку корисника услуге, према налогу

комуналне инспекције.

Члан 13.

Код колективног начина становања, кућни отпад

из стамбених односно пословних објеката који

имају више од шест стамбених, односно пословних

јединица, до одвожења држи се у контејнерима.

Контејнере за новоизграђене објекте односно

привремене објекте (мањи монтажни објекти,

киосци, тезге и сл.) као и приликом реконструкција

и адаптација и других грађевинских радова, набавља

инвеститор односно власник објекта у броју и

врсти које одреди Јавно комунално предузеће.

Инвеститор односно власник објекта је у обавези

да Јавном комуналном предузећу достави потврду

о извршеној набавци контејнера, у писаној форми.

У вршењу техничког прегледа објекта мора

да учествује лице кога одреди Јавно комунално

предузеће, а које сачињава и доставља извештај о

испуњености услова органу надлежном за издавање

грађевинске дозволе.

Орган надлежан за издавање грађевинске

дозволе не може издати употребну дозволу без

извештаја о испуњености услова из претходног

става.

Корисници комуналне услуге за објекте из става

1 овог члана који немају обезбеђене контејнере

дужни су да поднесу пријаву Јавно комуналном

предузећу ради одношења отпада, и да о свом

трошку обезбеде довољан број и врсту контејнера,

као и да контејнери стоје на сабирном месту које је

одређено Планом Јавног комуналног предузећа.

Уколико корисници услуге из претходних

ставова не обезбеде довољан број одговарајућих

посуда за отпад, исте ће обезбедити Јавно

комунално предузеће о њиховом трошку, према

налогу Комуналне инспекције.

Члан 14.

Уколико приликом извођења радова на

површинама јавне намене дође до оштећења места

за постављање посуда за отпад, извођач радова је

у обавези да ту површину након изведених радова

врати у пређашње стање.

Члан 15.

При одвожењу кућног отпада и другог отпада,

Јавно комунално предузеће дужно је да обезбеди

да се отпад не расипа, да се не ствара прекомерна

бука, као и да се не прљају и не оштећују површине

одређене за држање контејнера и других посуда

за отпад, као и површине преко којих се отпад

односи.

После пражњења, посуде за отпад морају се

вратити на предвиђено место (кућне канте на место

где су биле изнете, а контејнери на своје сабирно

место).

Јавно комунално предузеће је дужно да

обезбеди стално чишћење површине око посуда за

отпад, њихово прање и одржавање у хигијенском

стању.

По потреби, конејнере и сабирна места за

контејнере Јавно комунално предузеће пере и

дезинфикује.

Члан 16.

У деловима насеља у којима је возилима Јавно

комуналног предузећа потпуно онемогућен прилаз,

корисници услуге су дужни да посуде за отпад

износе на место где је тај прилаз доступан.

Место из претходног става одређује Јавно

комунално предузеће, о чему обавештава

Комуналну инспекцију и кориснике услуга путем

Месне заједнице.

ОТПАД КОЈИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОДЛОЖИ У

ПОСУДЕ ЗА ОТПАД (КАБАСТИ ОТПАД)

Члан 17.

Превоз кабастог отпада врши се најмање два

пута годишње, без накнаде, а према распореду

одвожења који утврди Јавно комунално предузеће и

које се објављује преко средстава информисања.

У случају ванредног превоза кабастог отпада,

Јавно комунално предузеће наплатиће услугу

у складу са важећим актом предузећа којим су

одређене цене за ванредне комуналне услуге.

Превоз кабастог отпада врши се на начин

који онемогућава његово расипање или у посебно

обележеним контејнерима који су постављени на

посебно одређеним местима.

Корисници услуга могу самостално да

транспортују кабасти отпад до посебне локације за

његово одлагање.

Јавно комунално предузеће обезбеђује и опрема

центре за сакупљање комуналног отпада који није

могуће одложити у контејнере за комунални отпад

нити на депонији.

III.2 ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Страна 8 -- Број 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 14. фебруар 2014. године

Члан 18.

Послове управљања депонијом, њено одржавање

и затварање обавља Јавно комунално предузеће

којем је поверено обављање ове делатности.

Одлагање комуналног отпада обавља се према

Плану Јавног комуналног предузећа.

Комунални отпад превози се специјалним

возилима и одлаже на посебно уређену локацију за

ту намену - депонију комуналног отпада.

Комунални отпад које је већ измешан са

опасним отпадом, раздваја се ако је то могуће, у

противном се тај отпад сматра опасним.

Физичка и правна лица могу превозити о свом

трошку и уз накнаду у складу са важећим актом

Јавног комуналног предузећа којим су одређене

цене, депоновати на одговарајућу депонију: кабасти,

баштенски, грађевински и отпад од рушења и остали

отпад који се више не може третирати пре одлагања

односно који је нешкодљив по људско здравље и

животну средину.

IV ОДВАЈАЊЕ, РАЗВРСТАВАЊЕ РЕЦИКЛА-

БИЛНИХ МАТЕРИЈАЛА ИЗ КОМУНАЛНОГ

ОТПАДА (СЕПАРАЦИЈА) И РЕЦИКЛАЖА

Члан 19.

Домаћинства и други произвођачи комуналног

отпада врше одвајање рециклабилних материјала

из комуналног отпада ради рециклаже која је као

процес један од елемената успостављања система

управљања отпадом.

На територији Града Панчева, врши се

организовано сакупљање, транспорт и примарна

обрада издвојених разврстаних рециклабилних

материјала пореклом из комуналног отпада, као

и одлагање остатка комуналног отпада након

издвајања рециклабилних материјала - секундарних

сировина.

Сви корисници услуга сакупљања, транспорта

и одлагања отпада су дужни да учествују у

организованом систему одвајања и разврставања

комуналног отпада у складу са Планом Јавног

комуналног предузећа.

Корисници услуга су одговорни за одвајање

рециклабилних материјала на месту настанка,

њихов транспорт и одлагање у наменске посуде –

вреће и/или контејнере.

Вршилац комуналне услуге је у обавези

да у Центру за сакупљање и разврставање

рециклабилних материјала пореклом из комуналног

отпада преузима неопасан рециклабилни отпад од

корисника, и то: папир, картон, тетрапак, металну

амбалажу, стаклену амбалажу, пластичну амбалажу,

текстил и сл.

 

Члан 20.

Послове организованог спровођења одвајања и

разврставања рециклабилних материјала пореклом

из комуналног отпада, припрему и упућивање

у процес рециклаже врши Јавно комунално

предузеће.

Оснивач може послове или поједине сегменте

послова из става 1. овог члана поверити другом

правном лицу или предузетнику у складу са

законом.

Члан 21.

Разврставање рециклабилних материјала

из комуналног отпада се врши примарно и

секундарно.

Примарно разврставање рециклабилних

материјала представља сортирање рециклабилних

материјала – секундарних сировина по врсти (папир,

картон, тетрапак, пластика, стакло, конзерве, ПЕТ

амбалажа и др.) на месту настајања комуналног

отпада и њихово одлагање у наменске посуде за

отпад од стране корисника комуналне услуге.

Ова активност се примењује како би се смањили

трошкови процесирања и унапредио систем за

управљање комуналним отпадом.

Услове за примарно разврставање рецикла-

билних материјала обезбеђује Јавно комунално

предузеће са грађанима, у складу са техничким

могућностима у систему сакупљања, одвајања,

разврставања, обраде, претовара, превоза и

одлагања отпада.

Секундарно разврставање рециклабилних

материјала представља издвајање појединих врста

рециклабилних материјала – секундарних сировина

из наменских посуда у које се одлажу две и/или

више врста рециклабилних материјала.

Секундарно разврставање мешовитог

комуналног отпада врши се у постројењима на

локацији депоније, при чему се из остатка мешовитог

комуналног отпада издвајају рециклабилни

материјали - секундарне сировине.

Одвојени рециклабилни материјали превозе се,

на начин и под условима који зависе од тога којој

категорији отпада припадају, до места где им се

смањује величина – углавном механичким путем

(сабијање, сечење, млевење, дробљење) ради лакшег

паковања за транспорт до локација на којима ће се

искористити за рециклажу или у енергетске сврхе,

или депоновати.

Одвојени и по врстама разврстани рециклабилни

материјали одлажу се на местима предвиђеним за

одређене категорије отпада у зависности од тога у

које сврхе ће бити употребљени или одложени.

Посуде за прикупљање одвојених и разврстаних

рециклабилних материјала су вреће, кутије и

стандардизовани контејнери који морају бити јасно

и видно обележени ознакама и текстом у зависности

од врсте рециклабилних материјала пореклом из

комуналног отпада који се у њих одлажу.

Посуде из претходног става морају по величини,

облику и врсти материјала од ког су направљене,

одговарати структури разврстаних рециклабилних

материјала који се у њих одлажу, а због спречавања

ширења непријатних мириса, расипања прикупљеног

отпада, могућности изазивања пожара, загађења

човекове околине и сл.

Сабирна места за постављање наменских

контејнера за прикупљање разврстаних

рециклабилних материјала, чије је порекло из

комуналног отпада, налазе се на истим локацијама

на којим се налазе и контејнери замешовити

комунални отпад, а која морају бити јасно обележена

и грађевинско - технички уређена и опремљена у

складу са Планом Јавног комуналног предузећа.

Збрињавање сакупљених и разврстаних

рециклабилних материјала пореклом из комуналног

отпада врши се на начин и под условима

предвиђеним законом.

Члан 22.

Технички аспект спровођења одвајања,

разврставања и рециклаже рециклабилних матери-

јала пореклом из комуналног отпада подразумева

да се детаљно утврде:

- начин спровођења едукације корисника

услуга о одвајању, разврставању и рециклажи

рециклабилних материјала – секундарних

сировина пореклом из комуналног отпада, односно,

адекватно информисање корисника услуга како би

14. фебруар 2014. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 6 Страна 9

се подстакао развој свести о потреби ангажовања

сваког појединца у издвајању рециклабилних

материјала на извору настајања;

- начин обезбеђивања услова за одвајање

рециклабилних материјала из комуналног отпада

на месту настанка;

- локације за постављање посуда за прикупљање

одвојених и разврстаних рециклабилних материјала,

њихово уређење и опремање (План уређења и

распореда сабирних места биће израђен на основу

предлога Јавног комуналног предузећа у сарадњи са

надлежним градским секретаријатима и службама и

у сарадњи са ЈП „Дирекција за изградњу и уређење

Панчева“ Панчево);

- тип, врсту и број посуда у зависности од

врсте одвојених рециклабилних материјала који ће

се прикупљати од појединих категорија корисника

услуга и на одређеним локацијама;

- начин, динамику и време настајања одвојених

рециклабилних материјала пореклом из комуналног

отпада према врсти материјала као и према врсти

корисника услуга (станови, куће, привреда...);

- начин праћења и евидентирања врсте и

количине рециклабилних материјала из комуналног

отпада који се упућују у процес рециклаже, као и

начин збрињавања отпада до тренутка отпремања;

- начин рециклирања – поступка производње

полупроизвода односно производа прерадом

секундарних сировина – рециклабилних материјала

прикупљених издвајањем из комуналног отпада;

- других неопходних операција у спровођењу

одвајања рециклабилних материјала из комуналног

отпада као и њиховог рециклирања.

Члан 23.

Економски аспект спровођења одвајања,

разврставања и рециклаже рециклабилних

материјала пореклом из комуналног отпада

подразумева да се детаљно утврде:

- показатељи количина разврстаног отпада за

рециклажу, даљу продају или трајно депоновање;

- показатељи ефекта рециклаже;

- трошкови, приходи и економски ефекти

спровођења одвајања, разврставања и рециклаже

рециклабилних материјала пореклом из комуналног

отпада;

- откупне и продајне цене рециклабилних

материјала - секундарних сировина, полупроизвода

и производа добијених рециклирањем;

- врста, висина и начин примене бенефиција

за све кориснике услуга који активно учествују

у реализацији Плана одвајања, разврставања и

рециклаже рециклабилних материјала пореклом из

комуналног отпада.

V ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА

Члан 24.

Корисници услуга у смислу ове Одлуке, дужни

су да категорије из комуналног отпада које према

законским одредбама спадају у посебне токове

отпада предају на место одређено за сакупљање

посебних токова отпада пореклом из комуналног

отпада или овлашћеном правном лицу за сакупљање

одређене врсте посебних токова отпада.

Јавно комунално предузеће доноси План за

управљање посебним токовима отпада, у складу са

Локалним планом управљања отпадом.

VI БИО-РАЗГРАДИВИ ОТПАД

Члан 25.

Јавно комунално предузеће је у обавези да

донесе Програм смањења количина биоразградивог

отпада у комуналном отпаду, у складу са Локалним

планом управљања комуналним отпадом.

Члан 26.

На основу Програма из претходног члана, Јавно

комунално предузеће обезбедиће одговарајуће

посуде за сакупљање биоразградивог отпада и

изградити одговарајуће компостилиште.

VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА

УСЛУГА

Члан 27.

У циљу заштите чистоће и правилног

управљања отпадом, на површинама јавне намене

забрањено је:

- бацати комунални отпад ван уличних посуда

за отпад и на други начин стварати нечистоћу на

површинама јавне намене,

- прати моторна и друга возила, као и вршити

сервисирање моторних возила на реци Тамиш

и другим водотоковима, јавним чесмама и на

површинама јавне намене,

- остављати отпад на површинама јавне намене

од тестерисања и цепања дрва и разбијања угља и

др.,

- бацати старе ствари, хартије и друге отпатке

у отворене канале, пропусте и на решеткама

сливника,

- затрпавати отворене канале и пропусте,

- одлагати грађевински и други материјал

(угаљ, дрво, песак, шљунак, креч, шљака, пепео,

шут и сл.) у отвореним каналима и пропустима,

- мешати опасни отпад са комуналним

отпадом.

- остављати пољопривредне и друге машине,

алатке, камп приколице, чамце и друге ствари,

- истицати рекламне листиће, објаве и сличне

натписе ван за то Градском одлуком предвиђених

места

-бацати у посуде за прикупљање селектованог

отпада неодговарајући отпад

-спаљивати и уништавати, закопавати или на

други начин уништавати комунални отпад,

- бацати у посуде за отпад, отпад који је штетан

по људско здравље, као и лако запаљив отпад,

-физичким и правним лицама да самовољно

празне наменске посуде за отпад,

-паркирати моторна и дуга возила возила поред

посуда за отпад на начин који онемогућава њихово

пражњење

-одлагати грађевински отпада настао у току

извођења грађевинских радова на површину јавне

намене

-истоварати и остављати отпад ван депоније

односно ван места предвиђених за одлагање отпада

у зависности од врсте.

- вршити друге радње којима се површине

јавне намене користе ненаменски и на њима ствара

нечистоћа.

Члан 28

Корисници комуналне услуге дужни су да

користе услугу Јавно комуналног предузећа.

Корисници комуналне услуге дужни су да

непосредно или преко скупштине станара зграде,

месних заједница и других облика удруживања

доприносе одржавању чистоће и сталном

унапређивању услова за обављање комуналне услуге

у погледу квалитета, ефикасности и других услова

и непосредно су одговорни за очување комуналних

објеката и чистоће на површинама јавне намене.

Корисници комуналне услуге дужни су да

своју месечну обавезу уплате у року који је наведен

Страна 10 -- Број 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 14. фебруар 2014.

године

на рачуну. Уколико обавеза не буде измирена у

наведеном року, обрачунава се затезна камата у

складу са Законом.

Члан 29.

У случају да закупац не плаћа услугу изношења

комуналног отпада, одговоран је власник стамбеног

или пословног објекта односно простора.

Члан 30.

Физичка лица као корисници услуга су у обавези

да пријаве Јавно комуналном предузећу површину,

као и сваку промену коришћења стамбеног или

пословног објекта односно простора (купопродаја,

наслеђивање, поклон, закуп и др.).

Правна лица односно предузетници као

корисници услуге су у обавези да пријаве Јавно

комуналном предузећу почетак обављања

делатности, површину пословног објекта односно

простора, промену делатности, као и привремени

или трајни престанак обављања делатности

(упис, брисање, привремена одјава у Агенцији за

привредне регистре и сл.).

Посебна права, обавезе и одговорности

инвеститора на градилишту

Члан 31.

О чистоћи на градилиштима дужни су да се

старају инвеститори.

Пре почетка извођења радова, инвеститор је

дужан да пријави Јавно комуналном предузећу

почетак радова, градилиште огради, а по окончању

радова, уклони ограду и очисти терен, у року од 8

дана.

Инвеститор је дужан да уз пријаву из претходног

става, достави Јавно комуналном предузећу доказ о

уплати накнаде за сакупљање, одвожење и одлагање

комуналног отпада, по важећем акту предузећа

којим су одређене цене.

Члан 32.

У току извођења грађевинских радова,

инвеститор је дужан да:

- свакодневно чисти површину јавне намене

испред и око градилишта,

- за време рушења полива трошни материјал у

циљу спречавања подизања прашине,

- олучњаке и решетке сливника у непосредној

близини градилишта одржава у чистом стању, како

би се омогућило несметано отицање воде,

- води рачуна о томе да сва возила пре

напуштања градилишта буду очишћена од блата и

друге нечистоће,

- површине јавне намене, које оштети да доведе

у исправно стање путем овлашћеног предузећа, и

то одмах или најкасније у року од три дана од дана

оштећења,

- обезбеди да се земља и други растресити

материјал (песак, шљунак, креч и сл.) не растурају и

да се држе у одговарајућим посудама или ограђеним

просторима који онемогућавају расипање таквих

материјала,

- грађевински материјал депонује и обезбеди

тако да се спречи његово растурање и разношење

по површинама јавне намене,

- да се по завршетку грађевинских радова,

материјал уклони и однесе на локацију намењену за

одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења,

- Под грађевинским радовима из претходног

става подразумева се уклањање објеката, изградња,

доградња, реконструкција и адаптација постојећих

објеката, санација и инвестиционо одржавање,

рашчишћавање постојећих објеката као и

рашчишћавање земљишта и уклањање материјала.

Инертни отпад, настао приликом извођења

грађевинских радова, уклања се на локацију

намењену за одлагање грађевинског отпада и отпада

од рушења, у складу са посебном одлуком.

Члан 33.

Приликом орезивања и кресања дрвећа, украсног

шибља, уклањања дрвећа, кошења травњака,

поправке путева и обављања других радова на

површинама јавне намене, правно или физичко

лице, које изводи ове радове, или предузетник, је

дужно да сав материјал и отпад уклони одмах, а

након обављеног посла исту површину јавне намене

очисти и врати у првобитно стање.

VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 34.

Јавно комунално предузеће је дужно да

организује свој рад и пословање на начин којим се

обезбеђује:

- трајност, односно континуитет у обављању

комуналне делатности,

- обим и врста комуналне услуге којом се

постиже потребан ниво у задовољењу потреба

корисника,

- одговарајући квалитет комуналне услуге,

- развој и унапређивање квалитета комуналних

услуга, као и унапређивање организације рада,

- ефикасности и других услова пружања

услуга, ред првенства у пружању комуналних

услуга у случају више силе у складу са одредбама

ове одлуке,

- мере заштите комуналних објеката и уређаја,

- стална функционална способност комуналних

објеката,

- дистрибуцију расположивих контејнера,

ремонт дотрајалих, прање и дезинфекцију,

- уређење и одржавање депоније комуналног

отпада,

- постављање посуда за селективно одвајање

отпада и да из комуналног отпада издваја корисне

компоненте - секундарне сировине.

Јавно комунално предузеће има право да од

корисника услуга наплати накнаду за извршену

услугу и у ситуацијама када корисници услуге

не располажу одговарајућим посудама за отпад,

и када је онемогућен прилаз посудама за отпад

комуналном возилу, а за то није одговорно јавно

комунално предузеће,

Члан 35.

Јавно комунално предузеће је дужно да у

континуитету пружа комуналне услуге.

Ако услед више силе или других непредвиђених

околности дође до поремећаја или прекида у

пружању комуналних услуга, Јавно комунално

предузеће је обавезно да одмах предузме мере на

отклањању узрока поремећаја односно прекида

или на други начин обезбеди пружање комуналних

услуга.

Пружање комуналних услуга у овим случајевима

врши се према следећем редоследу:

- пешачки прелази,

- аутобуска стајалишта,

- тргови и

- паркинг простори

На осталим површинама јавне намене, Јавно

14. фебруар 2014. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 6 Страна 11

комунално предузеће ће обављати комуналну

делатност према могућностима, све док виша сила

траје.

Члан 36.

Кад услед више силе Јавно комунално

предузеће није у могућности да свим корисницима

пружи комуналну услугу, ова услуга вршиће се

само одређеним корисницима, према следећем

редоследу:

- болнице,

- здравствене станице,

- школе,

- дечије установе.

Осталим корисницима, Јавно комунално

предузеће ће пружити комуналну услугу тек кад

задовољи потребе корисника из става 1. овог члана,

а према могућностима, све док виша сила траје.

Члан 37.

Поједине послове одржавања чистоће и

управљања отпадом Оснивач може поверити другом

предузећу или предузетнику.

IX ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Члан 38.

Организатор јавне манифестације има обавезу

да пре одржавања јавне манифестације о томе

обавести Јавно комунално предузеће са којим ће

закључити уговор о уређењу простора на коме ће

се одржавати јавна манифестација, у складу са

посебном одлуком.

Јавно комунално предузеће је у обавези да на

дан одржавања најављене јавне манифестације

постави довољан број одговарајућих посуда за

отпад у близини места где ће се одржати јавна

манифестација.

Организатори јавне манифестације за пружену

услугу уређења простора пре и после одржавања

манифестација, као и за превоз и одлагање отпада

из посуда из претходног става обавезан је да плати

накнаду Јавно комуналном предузећу на име

трошкова, на начин који ће се уредити међусобним

уговором.

Организатор јавне манифестације је дужан

да након одржане манифестације остави чисту

површину јавне намене односно настали отпад

одложи у посуде за отпад.

X НАЧИН ОБРАЧУНА КОМУНАЛНЕ

УСЛУГЕ

Члан 39.

Јавно комунално предузеће доноси акт о

ценама, уз сагласност оснивача, за комуналну услугу

сакупљања, одвожења и одлагања комуналног

отпада, а на основу елемената за образовање

цена комуналних услуга прописаних Законом о

комуналним делатностима.

Члан 40.

Цена за сакупљање и одвожење комуналног

отпада из стамбених објеката у насељеном месту

Панчево утврђује се на основу м2 површине.

Цена за сакупљање и одвожење комуналног

отпада из стамбених објеката у осталим насељеним

местима утврђује се на основу броја чланова

домаћинства и броја одвожења комуналног отпада

или на основу м2 површине.

Цена за сакупљање и одвожења комуналног

отпада из пословног објекта односно простора,

утврђује се на основу м2 површине, градске зоне и

врсте делатности.

Цена за одлагање комуналног отпада за

стамбене и пословне објекте односно просторе,

утврђује се на основу м2 површине.

Јавно комунално предузеће доноси одлуку

о ценама за сакупљање, одвожење и одлагање

комуналног отпада, уз сагласност оснивача.

Члан 41.

Површину стамбеног и пословног објекта

односно простора утврђује Јавно комунално

предузеће.

Корисник услуге је дужан да омогући утврђивање

површине стамбеног и пословног објекта односно

простора од стране јавно комуналног предузећа.

Површина стамбеног објекта и пословног

објекта односно простора утврђује се из уговора о

куповини, уговора о закупу, уговора о коришћењу

односно уговора о откупу, извода из листе

непокретности или на основу скице премера

предметног објекта издатог од овлашћеног

предузећа.

Површина се може одредити и на основу

записника овлашћеног лица јавно комуналног

предузећа у присуству корисника.

У случају да се не може утврдити површина

наведених објеката, као и у случају да корисник

услуге приговара на утврђену површину или одбија

сарадњу, Јавно комунално предузеће ће поднети

пријаву надлежној инспекцијској служби ради

вођења даљег поступка у складу са Одлуком о

комуналној инспекцији.

Члан 42.

Кориснику комуналне услуге, који стамбени

односно пословни објекат или простор привремено

не користе, могу се на одређено време умањити

рачуни односно могу се ослободити плаћања услуге

у складу са актом о ценама Јавног комуналног

предузећа, уколико поднесу писмени захтев.

Члан 43.

Јавно комунално предузеће доноси акт о ценама

за сакупљање, одвожење и одлагање кабастог

отпада, уз сагласност оснивача.

Члан 44.

Акт о ценама за услуге сакупљања, одвожења

и одлагања отпада из индустријске производње

који је по својој природи или саставу сличан

отпаду из домаћинства, доноси Јавно комунално

предузеће, а на основу елемената за образовање

цена комуналних услуга прописаних Законом о

комуналним делатностима, коју су корисници свих

услуга дужни да плате.

Корисници услуге сакупљања, одвожења

и одлагања инертног и неопасног отпада из

индустријске производње дужни су да предају Јавно

комуналном предузећу потврду о карактеризацији

отпада који одлажу и друге документе у складу са

Законом о управљању отпадом.

Члан 45.

Средства за обављање комуналне делатности

одржавања чистоће на површинама јавне намене

обезбеђују се из буџета града према Плану Јавног

комуналног предузећа.

Уклањање дивљих депонија вршиће се по

налогу комуналне инспекције, а у складу са актом о

Страна 12 -- Број 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 14. фебруар 2014. године

ценама који доноси Јавно комунално предузеће.

XI НАДЗОР

Члан 46.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши

Градска управа преко надлежних организационих

јединица и то: за комуналне делатности, заштиту

животне средине, пољопривреду, село и рурални

развој и послове саобраћаја.

Послове инспекцијског надзора над

извршавањем одредаба ове одлуке обавља

Комунална инспекција.

Комунално полицијске послове при вршењу

надзора над одржавањем комуналног реда обавља

Комунална полиција града Панчева.

Ако приликом надзора, комунални инспектор

односно комунални полицајац, утврди да се

предузеће или друго правно лице и грађани нису

придржавали одредаба ове одлуке, констатоваће

уочене неправилности и недостатке и наложити

мере за њихово отклањање.

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.

Новчаном казном у износу од 50.000 до

1.000.000 динара казниће се за прекршај Јавно

комунално предузеће ако:

1. не врши чишћење и одношење снега и леда

са уређених стајалишта, скверова, тргова, стаза,

пешачких пролаза, паркинга, интегрисаних улица и

пешачких улица (члан. 5. став 1.)

2. не одржава чистоћу на површинама јавне

намене у складу са Планом рада (члан 6. став 1.),

3. на површинама јавне намене не постави

посуде за отпад (члан 7. став 1.),

4. ако поступа супротно члану 15.

5. не врши одвожење кабастог отпада у смислу

члана 17,

6. не превози отпад специјалним возилима

или истовара или оставља отпад ван депоније

комуналног отпада (члан 18. став 3.),

7. поступи супротно члану 19. став 5.

8. не донесе План за управљање посебним

токовима отпада (члан 24.)

9. поступи супротно члану 25.

10. поступи супротно члану 26.

11. не поступа у складу са чланом 34,

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

и одговорно лице у Јавно комуналном предузећу

новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000

динара.

Члан 48.

Новчаном казном у износу од 20.000 динара

казниће се за прекршај предузеће или друго правно

лице ако:

1. поступа супротно члану 4.

2. поступи супротно одредбама из члана 5. став

2,

3. поступи супротно одредбама из члана 10.

став 2,

4. поступа супротно члану 11,

5. поступа супротно члану 12,

6. не поступи у смислу члана 13. став 1, став 2.

и став 5.

7. након извршених радова не врати у првобитно

стање површину јавне намене (члан 14),

8. посутупа супротно члану 16. став 1,

9. не врши превоз кабастог отпада на начин

који онемогућава његово расипање или у посебно

обележеним контејнерима (члан 17. став 3.),

10. самовољно превози и одлаже комунални

отпад (члан 18. став 3.),

11. не учествује у органзованом систему

одвајања и разврставања комуналног отпада у

складу с Планом Јавног предузећа (члан 19. став

3.),

12. поступи супротно члану 24,

13. поступи супротно члану 27,

14. не користи услугу Јавно комумалног

предузећа (члан 28. став 1.),

15. поступи супротно члану 30,

16. поступи супротно члану 31,

17. поступи супротно члану 32,

18. поступи супротно члану 33,

19. не поступи у смислу члана 38.

20. не омогући утврђивање површине стамбеног

и пословног објекта односно простора од стране

Јавно комумалног предузећа (члан 41. став 2.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће

се новчаном казном у износу од 10.000 динара и

одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

предузетник новчаном казном у износу од 20.000

динара

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

физичко лице новчаном казном у износу од 10.000

динара

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 49.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје

да важи Одлука о одржавању чистоће и управљању

отпадом ( «Сл. лист града Панчева» бр. 27/11 и

33/11-испр.)

Члан 50.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

објављивања у “Службеном листу града Панчева” а

примењиваће се од 1. марта 2014. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО

СКУПШТИНА ГРАДА

БРОЈ: II-04-06-17/2014-1

Панчево, 14. фебруар 2014. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Филип Митровић, дипл. економиста, с.р.

42.

На основу чланова 32. и 66. Закона о локалној

самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/2007), члана

41а. став 4. Закона о заштити природе (“Сл. гласник

РС” бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010), и чланова 39. и

98. став 1. Статута града Панчева (“Сл. лист града

Панчева”, бр. 1/2014-пречишћен текст), Скупштина

града Панчева, на седници одржаној14. фебруара

2014. године донела је

O Д Л У К У

о заштити парка природе “Поњавица”

Члан 1.

Овом одлуком ставља се под заштиту део

подручја водотока „Поњавица“ под називом: Парк

природе „Поњавица“, одређује заштитна зона око

овог природног добра и прописују режими заштите,

обавезе у погледу утврђивања и остваривања

мера очувања, заштите и развоја наведеног добра,